1. Cele niniejszej Polityki Prywatności

Podczas korzystania przez Ciebie z serwisu internetowego valuers.com.pl („Serwis”) udostępniasz nam szereg swoich danych osobowych lub też dane o Tobie są zbierane w związku z korzystaniem przez Ciebie z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych dążymy do zapewnienia należytej ochrony Twojej prywatności. Ponadto jesteśmy też zobowiązani do wykonania szeregu obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Wśród tych obowiązków szczególnie istotny jest obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

Dlatego też postanowiliśmy przyjąć niniejszą Politykę prywatności, która reguluje zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zawiera pakiet informacji o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Tobie w związku z tym uprawnieniach. Prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu z treścią niniejszej Polityki Prywatności. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań możesz się z nami skontaktować.

2. Zakres i kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz ich źródła pochodzenia

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania z Serwisu lub pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach użytkowników Serwisu. Część z tych danych udostępniasz nam samodzielnie – np. przez wypełnienie formularzy na stronach Serwisu, w tym zarejestrowanie i zalogowanie się do Serwisu. Część z nich gromadzimy, gdy korzystasz z naszego Serwisu, także jako niezalogowany użytkownik – m.in. dane o logowaniach, adresach IP urządzeń, z których korzystasz, aktywności w Serwisie, generowanym ruchu w ramach, do i z Serwisu. Część Twoich danych osobowych może być też podawana przez innych użytkowników Serwisu lub być pobierana ze źródeł publicznie dostępnych – np. rejestrów cen i wartości nieruchomości.

W zależności od rodzaju usługi, z jakiej korzystasz, zbierane mogą być w szczególności następujące kategorie odnośnych danych osobowych: dane personalne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane o nieruchomościach (nieruchomościach, w których mieszkasz, których jesteś właścicielem itd.) lub dalsze dane niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług: PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zameldowania, stan cywilny, imiona rodziców, numer księgi wieczystej mieszkania, dane dotyczące kredytu bankowego, obciążenia, informacje związane z postępowaniami egzekucyjnymi.

3. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Valuers Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Urbanistów 7A, 05-500 Piaseczno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000845534, NIP 1231470203, REGON 386332390, kapitał zakładowy 5000,00 otych.

Valuers Sp. z o.o. może umożliwiać określonym podmiotom dostęp do Serwisu („Zaufani Partnerzy” – lista Zaufanych Partnerów) i pozwalać im na umieszczanie w Serwisie własnych kodów lub zapisywanie na Twoim urządzeniu plików cookies pozwalających Zaufanym Partnerom na analizę Twojej aktywności w Internecie, w szczególności w celu wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, preferencji, oczekiwań i lokalizacji, dzięki zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych z ich wykorzystaniem do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się (profilowanie). W tym zakresie Zaufani Partnerzy są administratorami Twoich danych osobowych niezależnymi od Valuers Sp. z o.o. i do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Zaufanych Partnerów mają zastosowanie polityki prywatności opracowane i wdrożone przez Zaufanych Partnerów.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są w szczególności w następujących celach i na następujących podstawach:

 1. w celu dostarczania treści oraz usług Serwisu, w tym treści dopasowanych do Twoich zainteresowań, preferencji, oczekiwań i lokalizacji – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. prowadzenia Serwisu,
 2. w celu zwiększenia atrakcyjności i funkcjonalności Serwisu – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. rozpowszechniania i popularyzacji treści Serwisu,
 3. rozwoju baz danych oferowanych przez SonarHome, w szczególności w zakresie danych o nieruchomościach, i udostępniania tych baz – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. zapewnienia rozwoju Serwisu, zwiększenia kontentu, zakresu informacji dostępnych w Serwisie,
 4. w celu utworzenia, utrzymania i obsługi konta użytkownika w Serwisie – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. w celu kierowania powiadomień systemowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. informowania użytkowników Serwisu o istotnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
 6. w celach technicznych i administracyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. zapewnienia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego i zarządzania nim,
 7. w celach analitycznych i statystycznych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. prowadzenia analiz aktywności użytkowników Serwisu, ich zachowań, zainteresowań, preferencji, sposobu korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności dla potrzeb doskonalenia Serwisu, jego treści, funkcjonalności i świadczonych usług,
 8. w celu udostępniania w Serwisie reklam, w tym reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań, preferencji, oczekiwań i lokalizacji – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. utrzymania nieodpłatnego charakteru Serwisu i realizacji umów o emisje reklam zawartych z reklamodawcami,
 9. w celu obsługi procesu transakcyjnego związanego ze sprzedażą mieszkań,
 10. w celu identyfikacji nadawcy oraz odpowiedzi na reklamacje i skargi – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności odpowiedzi na ożoną reklamację lub skargę,
 11. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. ochrony naszych praw

Pamiętaj, że część Twoich danych jest przetwarzana w powyższych lub innych celach również na podstawie Twojej zgody wyrażonej w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego (np. zaznaczenie właściwego okienka ze zgodą, zamknięcie komunikatu lub korzystanie z naszego Serwisu bądź z innych form komunikacji z Valuers Sp. z o.o. po uprzednim pouczeniu). Na podstawie Twojej zgody Twoje dane osobowe są przetwarzane w szczególności dla potrzeb kontaktu z Tobą pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zaoferowania i realizacji usług pośrednictwa nieruchomości, zawarcia umowy sprzedaży, prowadzenia marketingu bezpośredniego, przesyłania ofert i powiadomień za pośrednictwem poczty elektronicznej, prowadzenia innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim produktów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

Twoje dane osobowe mogą być też wykorzystane w postaci zanonimizowanej do analizy statystycznej zachowań, zainteresowań, preferencji użytkowników Serwisu oraz sposobu korzystania przez nich z Serwisu i jego funkcjonalności.

5. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania korzystanie z określonych funkcjonalności i usług Serwisu może być ograniczone lub niemożliwe. Podanie danych osobowych wymaganych przy rejestracji konta jest przy tym niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych w ramach przygotowania i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest dobrowolne, natomiast niezbędne w ramach takiej transakcji. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, aczkolwiek przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może się odbywać również na mocy innej podstawy prawnej niż zgoda – np. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane naszym zewnętrznym dostawcom usług oraz firmom z nami współpracującym. W szczególności Twoje dane osobowe mogą być udostępniane firmom odpowiedzialnym za obsługę naszych systemów informatycznych, firmom hostingowym, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), pośrednikom w obrocie nieruchomości, notariuszom.

Twoje dane mogą zostać również ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane, do czasu wycofania wyrażonej zgody (jeśli dane nie są niezbędne do innych celów niż ten, którego zgoda dotyczyła) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych (o ile dane nie są niezbędne do przetwarzania w celu innym niż ten, którego dotyczy sprzeciw). Po tym czasie Twoje dane osobowe podlegać będą usunięciu lub zanonimizowaniu w taki sposób, by nie było możliwe ustalenie Twojej tożsamości w oparciu o zanonimizowany zestaw danych.

W niektórych wypadkach Twoje dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w szczególności, gdy jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa.

8. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Nie możemy wykluczyć, iż część podmiotów, z których usług korzystamy i którym udostępnimy Twoje dane osobowe, będzie je przetwarzać poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Twoje dane osobowe przekażemy jednak tylko w wypadku, gdy zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych osobowych, stwierdzony w sposób wymagany przepisami RODO.

9. Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Informujemy, że na zasadach szczegółowo określonych w przepisach RODO przysługują Ci m.in. następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych – na Twoje żądanie potwierdzimy, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce udzielimy Ci w szczególności informacji na temat zakresu i celów ich przetwarzania, odbiorcach tych danych i okresie ich przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych – masz prawo żądać niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych – na Twoje żądanie niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, chyba że ich dalsze przetwarzanie będzie dozwolone w przypadkach wskazanych w przepisach prawa,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w przepisach prawa,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w przepisach prawa,
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych – w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dostarczone przez Ciebie dane osobowe oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuję na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. prawo do skargi do organu nadzorczego – masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz wykonać wysyłając odpowiednią prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt.valuers@gmail.com. Pamiętaj, że zawarty powyżej opis Twoich uprawnień ma na celu przybliżenie Ci tych praw. Pełną treść tych uprawnień znajdziesz w przepisach RODO.

10. Profilowanie danych osobowych

Twoje dane osobowe wraz z innymi danymi pochodzącymi np. z plików cookies mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie polegało na dopasowywaniu treści Serwisu, w tym reklam, do Twoich zainteresowań, preferencji, oczekiwań i lokalizacji. Dane te mogą zostać również wykorzystane w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

11. Pliki cookies i cele ich wykorzystywania

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W Serwisie stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika Serwisu.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika, jego indywidualnych potrzeb oraz dostosowania funkcjonalności strony do urządzenia użytkownika,
 2. tworzenia i gromadzenia statystyk, służących do poprawy użyteczności Serwisu,
 3. utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 5. zapewnienia bezpieczeństwa, np. pliki cookies wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 6. umożliwienia zbierania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 7. umożliwienia dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, preferencji, oczekiwań i lokalizacji.

Podczas korzystania z serwisu automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki oraz typu systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system Google Analytics lub inne podobne systemy analityczne. Automatycznie zbierane będą również dane związane z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, takie jak preferencje poszukiwanych nieruchomości, historia przeglądanych nieruchomości i inne.

Administratorami danych osobowych zawartych w plikach cookies wykorzystywanych w celach, o których mowa w lit. g powyżej są Administrator oraz Zaufani Partnerzy. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w tych plikach jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), wyrażana poprzez zamknięcie komunikatu lub korzystanie z naszego Serwisu po uprzednim wyświetleniu komunikatu dotyczącego plików cookies, który pojawia się przy wejściu na stronę Serwisu. Wyrażenie powyższej zgody, nie jest wymogiem umownym, ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy, lecz brak jej wyrażenia uniemożliwi dostosowanie reklam widocznych w innych serwisach do Twoich preferencji opartych na zachowaniach w Serwisie.

Dane zachowane w plikach cookies, o których mowa w lit. a – f oraz pozostałe zbierane dane, o których mowa powyżej, przetwarzane są przez Administratora oraz Zaufanych Partnerów i służą realizacji podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opartego na art. 173 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.), tj. umieszczane są w celach prawidłowego wyświetlenia treści Serwisu oraz prawidłowego skorzystania z wszystkich funkcji Serwisu przez użytkownika.

Więcej o politykach prywatności Zaufanych Partnerów znajdziesz tutaj.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą uniemożliwić prawidłowy dostęp do treści i funkcjonalności Serwisu.

Twoje dane osobowe zawarte w umieszczanych plikach cookies w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu będą przechowywane do momentu skorzystania z praw wymienionych w pkt. 9 Polityki Prywatności, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w tych plikach, lub do momentu odpowiedniego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies w Twojej przeglądarce internetowej.

12. Określanie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies w swoim urządzeniu/przeglądarce internetowej. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz też w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Niedokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej w zakresie zarządzania plikami cookies spowoduje, że pliki cookies będą umieszczane w sposób automatyczny na Twoim urządzeniu. Niedokonanie tych zmian oraz korzystanie z Serwisów oznacza Twoją zgodę na wykorzystanie plików cookies na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

13. Kontakt z nami

Pozostajemy otwarci na Twoje pytania i uwagi. Możesz się z nami skontaktować za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:kontakt.valuers@gmail.com

Zmiana Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności lub dostosowania Polityki Prywatności do wymogów prawa. Aktualny tekst Polityki Prywatności jest każdorazowo dostępny na stronie internetowej: https://valuers.com.pl/polityka-prywatnosci-valuers-sp-z-o-o/

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 01/10/2019 r.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

POLITYKA PRYWATNOŚCI VALUERS.COM.PL

A. Wprowadzenie
 1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.
B. Zbieranie danych osobowych Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
 4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;
 5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;
 6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 7. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 8. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
 9. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
 10. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 11. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.
Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami C. Korzystanie z Twoich danych osobowych Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:
 1. administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
 2. personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 4. wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 5. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 6. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
 7. przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
 8. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 9. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
 10. przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
 11. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 12.  zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
 13. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 14. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i
 15. innych zastosowań.
Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją. Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie. Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego. D. Ujawnianie danych osobowych Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, c onkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”. Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim c onkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”. Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:
 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i
 5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych
Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika. E. Międzynarodowe transfery danych
 1. Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.
 2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.
 3. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
 4. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji G.
F. Zachowywanie danych osobowych
 1. W Niniejszej Sekcji F określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
 3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji F zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  2. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przys ych postępowań sądowych; i
  3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).
G. Bezpieczeństwo danych osobowych
 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).
H. Nowelizacje Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej. I. Twoje prawa Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo. Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych. W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. J. Strony Internetowe osób trzecich Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich. K. Aktualizacja informacji Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy. L. Ciasteczka Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy  zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.
 1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  1. używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik  odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / opisać cele;
 2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
  3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.
Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.
 1. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”.
 2. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.
Save settings
Cookies settings
Call Now ButtonZADZWOŃ DO NAS