Dokumenty do wyceny nieruchomości dla banku

Aktualne dokumenty do wyceny nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczeni kredytu, tj:

  • aktualny operat szacunkowy (nie starszy niż 6 miesięcy) sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego dla celów zabezpieczenia wierzytelności banku w oparciu o transakcje nie starsze niż 12 miesięcy z terenu maksymalnie powiatu, określający wartość nieruchomości oraz ryzyka jakie niesie za sobą zabezpieczenie się na proponowanej nieruchomości,
  • jeżeli zabezpieczeniem ma być zabudowana działka gruntu, to należy przedłożyć aktualny (nie starszy niż 6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej z naniesionym budynkiem, dokument potwierdzający oddanie budynku do użytkowania tj. pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o braku sprzeciwu odnośnie rozpoczęcia użytkowania – wystawione przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego, dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku, tj. wyciąg z projektu technicznego lub inwentaryzację lub wyciąg z kartoteki budynków, obmiar wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego lub inżyniera budowlanego lub świadectwo energetyczne budynku.

Dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu tj.

  • aktualny odpis z księgi wieczystej,
  • jeżeli zabezpieczeniem ma być odrębna własność lokalu mieszkalnego, to wystarczy przedłożyć odpis z księgi wieczystej, a jeśli w księdze wieczystej nie ujawniono jeszcze właściciela nieruchomości to należy przedłożyć akt notarialny nabycia lokalu.

Skontaktuj się z nami

Wojciech Turzyński

e-mail: rzeczoznawca.wawa@gmail.com

tel. kom. +48 508 303 558

Monika Radzikowska

tel. kom. +48 698 916 103

e-mail: monika.radzikowska@onet.eu

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody

ZADZWOŃ